Про кандидата економічних наук Лелюка Олексія Володимировича

Лелюк Олексій Володимирович, громадянин України, 1969 року народження, освіта вища.
Закінчив Московський державний технічний університет ім. М. Баумана у 1992 році за спеціальністю «Двигуни та енергетичні установки космічної техніки» та Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого у 2001 році за спеціальністю «Правознавство». Російською, українською, англійською мовами володіє вільно.
Кандидат економічних наук, у 2014 р. захистив дисертацію на тему «Формування економічної безпеки України в сфері розподілу природного газу» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. За темою дисертації опубліковано 15 наукових праць:
Статті у фахових виданнях
1. Кизим Н. А. Анализ направлений повышения энергообеспечения Харьковской области / Н. А. Кизим, А. В. Лелюк // Проблеми економіки. – 2010 –№ 4. − С. 42–52. (Особистий внесок: визначено основні напрямі підвищення енергозабезпечення регіону в газовій сфері).
2. Кизим Н. А. Направления энергосбережения в экономике Харьковской области / Н. А. Кизим, А. В. Лелюк // Бизнес Информ. – 2010.– № 12.− С. 50–52. (Особистий внесок: визначено основні види енергозбереження в економіці регіону за рахунок економії природного газу).
3. Шпілевський В. В. Сфера енергокористування та енергетичний цикл України: аналітичний аспект / В. В. Шпілевський, О. В. Лелюк // Проблеми економіки. – 2011. − № 4. − С. 44–54. (Особистий внесок: проаналізовано енергетичний цикл України та визначено місце в ньому природного газу).
4. Лелюк О. В. Теорія та практика оцінки енергетичної безпеки країни / О. В. Лелюк // Моделювання регіональної економіки: збірник наукових праць. − Івано-Франківськ: Плай, 2013.− № 4.− С.17–24.
5. Кизим М. О. Методичні положення з оцінки перспективи видобутку нетрадиційного природного газу в Україні / М. О. Кизим, О. В. Лелюк // Проблеми економіки. 2013. − № 4. − С. 21 – 33. (Особистий внесок: розроблено методичні положення з оцінки перспективи видобутку газу щільних піщаників та здійснено їх апробацію на прикладі Юзівського майданчику Донецької та Харківської областей).

Монографії
6. Кизим М. О. Нетрадиційний природний газ у світі та Україні: запаси та перспективи видобутку : монографія / М. О. Кизим, О. В. Лелюк. ― Х. : ВД «ІНЖЕК», 2012. – 156 с. (Особистий внесок: узагальнено світовий досвід з видобутку нетрадиційного природного газу та визначено основні сценарії подолання газової залежності України за рахунок розробки його покладів).
7. Лелюк О. В. Значення природного газу в енергетичному забезпеченні світової економіки та України / О. В. Лелюк // Конкурентоспособность и инновации: проблемы науки и практики: Монография / Под ред. Н. А. Кизима, А. Н. Тищенко. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2013. – С. 60–74.
8. Кизим М. О. Методичний підхід до оцінки енергетичної безпеки України в газовій сфері / М. О. Кизим, О. В. Лелюк, Ю. А. Сапронов // Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики: монография / Под ред. Пономаренко В. С., Кизима Н. А., Раевневой Е. В. – Х.: ФЛП Александрова К. М., ИД «ИНЖЭК», 2012. – С. 44–71. (Особистий внесок: запропоновано логічну схему методичного підходу до оцінки енергетичної безпеки в газовій сфері).

Матеріали конференцій та інші видання
9. Лелюк А. В. Анализ сильных и слабых сторон топливно-энергетического комплекса Харьковской области : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики»]. – (м. Харків, 11−12 листопада 2010 р.). / А. В. Лелюк. – Х.: ФОП Павленко О. Г., ВД «ІНЖЕК», 2010. – С. 64–70.
10. Лелюк А. В. Анализ топливно-энергетического потенциала Харьковской области : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики.»]. – (м. Харків, 19–20 травня 2011 р.). / А. В. Лелюк. − Х.: ФОП Александрова К. М.; ВД «ІНЖЕК».− С. 133–135.
11. Лелюк О. В. Особливості сучасного методичного забезпечення оцінки енергоефективності економіки країни : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики»]. – (м. Харків, 10−11 травня 2011 р.). / О. В. Лелюк. – Х.: ФОП Александрова К. М., ВД «ІНЖЕК». – С. 152–153.
12. Лелюк О. В. Поняття енергетичної безпеки та сфера його використання : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Економіка підприємства: проблеми теорії та практики»]. – (м. Харків, 27 листопада 2013 р.). / О. В. Лелюк. − Х.: ВД «ІНЖЕК», 2013. – С. 65–72.
13. Шпилевский В. В. Современные тенденции изменения внешней нефтяной зависимости Украины : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики»]. – (м. Харків, 22–23 листопада 2011 р.) / В. В. Шпилевский, А. В. Лелюк . − Х.: ФОП Павленко О. Г., ВД «ІНЖЕК», 2011. – С. 133–135. (Особистий внесок: проаналізовано нафтову залежність України від імпорту цього виду сировини, запропоновано напрями її подолання за рахунок виробництва синтез-газів).
14. Шпілевський О. В. Енергетична безпека національного господарства в газовій сфері: методичний підхід до оцінки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики»]. – (м. Харків, 14−15 листопада 2013 р.) / О. В. Шпілевський, О. В. Лелюк. − Х.: ВД «ІНЖЕК». – С. 503–507. (Особистий внесок: проведено індикативний та факторний аналіз показників енергетичної безпеки України в газовій сфері).
15. Лелюк О. В. Аналіз закордонного досвіду видобутку нетрадиційного природного газу : Materialy X mezinarodni vedecko-prakticka konference «Veda a vznik – 2013/2014», 27.12.2013-05.01.2014. – Dil. 8. Ekonomicke vedy.: Praha, Publishing House «Education and Science» s.r.o.− stran. 63−65.
diplom2014