Україна стає державою для розвязання чужих проблем

ВНУТРІШНІЙ дефолт, масове  безробіття, руйнація бюджетоутворюючих галузей аж до повної неможливості їх відновлення, гіперінфляція… Ви можете продовжити цей список наслідків кризи для України. Спрогнозувати це неважко з огляду на безпорадність української влади, яка й до цього не вирізнялася дієвими кро­ками, а нині й поготів. Про те, що Україні наприкінці 2008 року загрожує широ­комасштабна економічна криза, дирек­тор Європейського департаменту Між­народного валютного фонду заявив ще на початку грудня 2007 року. Минув рік, і криза справді настала. Але, як і рік тому, жодних натяків з боку влади на власну відповідальність за долю країни. Замість антикризової стратегії нам безпардонно демонструють хаотичні рухи та політич­ну манірність.

Складно багатьом, але такого, як коїться в Україні, немає ніде

Що не день, то із завзятою упертіс­тю українська економіка сигналізує про негативні прояви кризи. На сьогодні вже загальновідомим фактом стало падіння на 45 відсотків потужностей у металургії  і на 20 – практично всієї промисловості. Різкий спад виробництва показали на­віть ті галузі, робота яких донедавна вва­жалася найстабільнішою: машинобуду­вання (-11 відсотків) і харчова промис­ловість (-12). Спад виробництва виник у галузях, орієнтованих не тільки на екс­порт, а й на внутрішній ринок, а падіння виробництва в переробній промисло­вості вдвічі (-21 відсоток) більше, ніж у добувній (-10). Як наслідок, це призвело до різкого скорочення потреб в елект­роенергії, газі, воді (-4 відсотки). Трудо­ві ресурси використовуються переваж­но за скороченим робочим днем і тиж­нем. За останніми прогнозами, від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі до кінця року перевищить 20 млрд. доларів.

Ці тенденції чітко простежуються в Полтавському регіоні, головний еконо­мічний потенціал якого сконцентрова­ний в одному промисловому вузлі – Кре­менчуцькому: на нього припадає до 70 відсотків промислового виробництва. Значну частку в ньому посідає Кремен­чуцький нафтопереробний завод ЗАТ «Укртатнафта», який нині змушений пра­цювати лише на 20 відсотків потужнос­тей. Безумовно, тут відіграли роль зо­внішні чинники: впродовж року ми спо­стерігаємо за конфліктом між акціонера­ми на міждержавному рівні. Це суттєво вплинуло на обласні показники обсягів виробництва, адже підприємство є бюджетоутворюючим для області. Отже, можна сказати, що ще тоді це підпри­ємство було втягнуто в кризу. І хоча за­вод не планує зменшувати обсягів пере­робки, понад п’ять тисяч працюючих не відчувають впевненості у завтрашньо­му дні.

Через труднощі зі збутом продукції змушене скоротити на 52 відсотки об­сяги виробництва ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», що ємістоутворюючим для Комсомольська (кількість працюючих перевищує 8,5 тисячі осіб). Це призведе до зниження середньомісячної заробітної плати в розрахунку на одного працівника на 1000 грн.  Подібна ситуація на ВАТ «Кремен­ецький колісний завод», де з 1 листо­пада було офіційно впроваджено режим жорсткої економії ресурсів і 3-денний ро­бочий тиждень, а з 25 грудня цього року до 12 січня наступного оголошено «ка­нікули». Під загрозою призупинення ви­робництва ВАТ «Кременчуцький стале­ливарний завод».

Слідом за цими потужними промис­ловими гігантами починає лихоманити підприємства обласного центру – ВАТ «Полтавський автоагрегатний завод», ВАТ «Полтававтормет», КП «Полтавський м’ясокомбінат» та інші. Частина підпри­ємств потерпає від розбалансування фі­нансового механізму в частині відшкоду­вання ПДВ, а також фінансових розрахун­ків. Приміром, ДП «Укрзалізниця» зави­нила за виготовлену продукцію та надані послуги ЗАТ «Тепловозоремонтний за­вод» 17,5 млн. грн., а концерну «Крюківський вагонобудівний завод» – 176 млн. грн., внаслідок чого він змушений припи­нити поставку залізничних вагонів.

Чергова цифра, яка шокувала цими днями: борг із заробітної плати в Україні перевищив 1 млрд. гривень. Тільки за жовтень заборгованість зросла на 23 від­сотки або на 194,2 млн. грн. Із 12 млн. працюючих українців майже 265 тисяч працівників економічно активних підпри­ємств своєчасно не отримали заробітної плати. На Полтавщині сума невиплаченої людям зарплати нині становить 30 млн. грн. (70 відсотків – промислові підприєм­ства, 14 – АПК, 6,2 – будівельна галузь). Незабаром центри зайнятості заполо­нять звільнені будівельники, які зводили по всій країні житлові масиви, що тепер невідомо скільки зяятимуть порожніми вікнами і зватимуться «довгобудами» (це тема окремої розмови, бо маємо привід сучасного «МММ» із благословення дер­жави). До кінця року в області очікується наплив 50 тисяч трудових мігрантів із-за кордону. А скільки ще їх буде, коли понад 2 млн. українців працюють на заробітках тільки в Російській Федерації? Отакі «кві­точки»…

Такого немає ніде в світі. Падіння в інших країнах вимірюється десятими чи сотими частками відсотків, а подекуди – кількома відсотками. Чи відчуває кри­зу такою мірою, як українець, пересіч­ний громадянин Білорусі чи Російської Федерації? Вона практично їх не торкну­лася, на відміну від українців. Візьмемо для прикладу Білорусь. Це невелика кра­їна, яка перебуває фактично в політичній і міжнародній ізоляції, але там усе пра­цює, люди отримують зарплату і мають соціальний захист, підприємства випус­кають продукцію, яка реально конкурує на міжнародному ринку.

А яка наша продукція конкуренто­спроможна? Коли ставилося питання про вступ України до СОТ, я запитував: що ми реально й конкретно продавати­мемо? На пальцях можна полічити заво­ди, побудовані за останні роки в Україні. І ті, здебільшого, тільки в харчовій про­мисловості. Але ж і це для внутрішнього споживання, а не для того, щоб відправ­ляти за кордон. Наша продукція неконкурентна для європейських чи американ­ських ринків, і не треба себе тішити ілю­зіями. Бо ми вчасно не модернізувалися і не поставили за мету довести технології підприємств до міжнародного рівня. А зробили все з точністю до навпаки, від­кривши наш ринок і територію для імпор­ту. При цьому постаралися зіпсувати сто­сунки з Росією, втратити спільні ринки в країнах СНД. А якби нормально вибуду­вали взаємовідносини, то мали б довго­строкові проекти і вдалося б працювати на експорт із більшою імовірністю і виго­дою, без взаємних митних зборів.

Нині вже експерти визнають, що при­скорений вступ України до СОТ дискре­дитовано: основоположні принципи організації, які передбачають сприяння експортерам, були підмінені створен­ням тепличних умов для імпортерів – на­чебто для боротьби з інфляцією. Дер­жава фактично відмовилася від захисту внутрішнього ринку. Натомість підігрівалася політика надспоживання. І тут свою роль відіграли масові кредити, коли з пропозицією допомогти купити пральну машинку декілька банків відразу кидали­ся наввипередки до покупця в магазині. Споживацький бум обійшовся державі майже у 80 млрд. доларів (у 2,2 рази пе­ревищує державні резерви) – безконт­рольні закордонні позички банків. «Ма­ємо те, що маємо», і тепер беремо ко­шти в борг у МВФ на 30 років, щоб лата­ти дірки в бюджеті…

Некерована фаза–падіння неминуче

Донедавна головною антикризовою новиною була позика МВФ у розмі­рі 16,5 млрд. доларів. Влада сприйня­ла її ледь не як панацею і будь-які засте­реження істерично відкинула. Але хоча б подумати – мала б таки. Економісти роз­цінюють цю «руку допомоги», як необ­хідний крок для самих кредиторів МВФ. Україна належить до країн, що розвива­ються, і за рахунок яких держави «золо­того мільярда» вирішували й раніше свої фінансові питання. Тож і тепер мають на меті за рахунок них же виходити з кризи. У зв’язку з цим у суспільстві виникли за­питання: чому кредит не попросили в Ро­сії, як це зробила Ісландія, чи в Китаю, чи в іншої держави, чиї вимоги до відсотків та внутрішньої політики були б прийнятнішими для України? Тим більше дивно чути урядові заяви, що економіка Украї­ни краща за японську, коли ми позичає­мо в МВФ гроші, а японці в період кри­зи надають кредит МВФ – 98 млрд. до­ларів. Кажуть, що в Японії оголосили про початок рецесії, тоді як у нас не спостері­гається падіння економіки, а тільки зни­ження темпів зростання ВВП. Знаєте, це нагадує середню температуру по лікарні: якщо вона падає, то лікарня в цілому ніби одужує (хоча середня температура по лі­карні може впасти за рахунок тих людей, які просто померли).

А чого варта заява про те, що взага­лі не буде сформований Держбюджет на наступний рік? Це яскравий приклад не­компетентності уряду й фінансового бло­ку. Держбюджет має бути головним антикризовим важелем, баченням антикризової стратегії. Потрібні конкретні кроки уряду на випередження, а не якісь вірту­альні програми й утопічні проекти. Ана­літики, ґрунтуючись на історичному до­свіді, стверджують, що криза може бути сприятливим періодом для тих кроків і змін, які давно хотіли зробити, але не мо­гли з різних на те причин. Шкода, але ця теза залишається не почутою. Чому? Бо для цього представникам нинішньої вла­ди потрібно відмовитися від хибних пере­конань і уявлень, можливо, навіть злама­ти власне бачення і спромогтися сприй­мати нове. А вони рідко коли готові до та­кого. Висновок напрошується один – у цей нелегкий період для економіки дер­жави потрібні нові люди у владі.

Хто ж нині уособлює українську вла­ду? Це ті люди, яких привела на владний олімп «помаранчева» революція. Який у них управлінський досвід роботи? У ба­гатьох випадках вони ще вчаться пра­цювати в дорученій революцією сфері. І тільки звикнувши до одних умов, вони  навряд чи погодяться працювати в ін­ших. Хоча очевидні їхня бездарність і непрофесіоналізм. Коли прийшли до вла­ди, ставилося зовсім просте завдання – ідеологічно відірвати Україну від власної історії, переоцінити її, фактично перепи­сати. Здоровий глузд був замінений полі­тичною доцільністю. Але про які політич­ні амбіції сьогодні може йти мова, коли ваша політика збанкрутувала?

За останні 5 років населення України зменшилося на 5 млн. чоловік. То невже це не трагедія? Ми в період такої кри­зи дозволяємо витрачати сотні мільйонів на пам’ятники, не задумуючись про наслідки й передумови нинішньої ситуа­ції в державі. Прискіпливо вивчаємо по­дії минулих часів, просимо визнати у сві­ті трагедію Голодомору 30-х років, а як убезпечуємо своїх співвітчизників від по­вторення тих сторінок історії? Те, що нині відбувається в суспільстві, – не менша трагедія. Тільки відгукнеться вона тріш­ки пізніше.

Про сукупність показників, які при­звели до нинішньої ситуації, слід говори­ти чесно. На кону – доля країни. Ті сили, які довели країну до такого стану, повинні визнати свою неспроможність і відійти вбік, щоб дати змогу працювати іншим. Треба просто зізнатись у власній недіє­здатності, а не «притягувати за вуха» сві­тову кризу до українських реалій.

Криза як персональний виклик

Одвічне слов’янське питання: «Що робити?» Але в нашій ситуації, ставля­чи його; навряд чи хочуть чути відповідь. Економічна криза, що розгортається, є світовою, і Україна не має жодних шансів уберегтися від її руйнівних наслідків. Тим більше при такій реакції очільників дер­жави, які ставлять наголос на стабіліза­цію лише банківської сфери. А як же про­мисловий сектор, металургійний комп­лекс, машинобудування, інші галузі, со­ціальний сегмент? Треба враховувати, що криза – це не лише втрати та випро­бування, а водночас і шанс для модерні­зації, для вироблення нових орієнтирів економіки, шанс для країни, яка, вдало відреагувавши на виклики, може одер­жати якісно нове місце в новому світі. Але якщо й надалі застосовуватиметься стандартний набір методів, то Україна просто стане донором глобальної кризи. Як актив тут можуть послугувати борги, а також ресурси.

Хай це звучить, як іронія, але в нас справді багата країна, бо маємо такі ко­лосальні втрати: електроенергії – до 30 відсотків, палива при опалювальному сезоні – до 50, води – до 60. Нині саме час, аби швидкими темпами впровадити енергозберігаючі технології! Україна має величезний дефіцит інфраструктури, і це може стати ключовим моментом стабілі­зації внутрішнього ринку: будівництво мостів, сучасної системи автомагістра­лей, національної мережі швидкісного залізничного сполучення, дешевого й доступного житла підтримає економіч­ну активність і зайнятість в умовах ли­хоманки зовнішніх ринків. Багато євро­пейських держав, незважаючи на кризу, не згорнули інфраструктурних проектів, а продовжують спрямовувати гроші в економіку. Переконливим прикладом є також прийняття Китаєм програми під­тримки економічного зростання завдяки стимулюванню внутрішнього попиту.

Нам же потрібно передовсім відмо­витися від популістської моделі розви­тку й політики «проїдання». Криза викри­ла серйозні прорахунки уряду, який був налаштований на збільшення соціальних витрат, а не на розвиток промисловос­ті. Людям не потрібні подачки, які спри­чиняють інфляцію. Необхідні інвести­ції в українську економіку шляхом цільо­вих державних програм. Варто також ви­окремити роль підприємств і їхніх влас­ників, які стоять перед вибором – або вони модернізують виробництво, стають конкурентоспроможними, або ця криза може стати для них останньою.

Криза перебудує мізки й амбіції – це вже точно. Вона обов’язково торкнеться кожного й уже нині впливає на імідж і рей­тинги конкретних людей, політичних сил, бізнесових кіл, які повинні об’єднатись, а не витрачати дорогоцінний час на між­усобні війни. Тільки взаємодія держави, бізнесу й суспільства, їхня взаємна дові­ра один до одного може мінімізувати як економічні, так і соціальні проблеми, які неминучі. Але треба мати бажання ба­чити вихід із ситуації, бо інакше не варто й заводити мову про це.